Ciuccio Baby Shop

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 ).

1. Postanowienia ogólne

Ciuccio Baby Shop to sklep internetowy działający pod adresem www.ciuccio.pl, będący teleinformatyczną platformą sprzedażową prowadzoną przez firmę AJK Jakub Odyjas, wpisaną do rejestru przedsiębiorców (NIP: 649 22 49 279 ), zwaną w poniższym regulaminie “Ciuccio”.

 

W regulaminie zostały uwzględnione terminy, których wyjaśnienie to:

Sklep internetowy – platforma sprzedażowa dostępna pod adresem www.ciuccio.pl, w którym internauci (użytkownicy) mogą za pośrednictwem internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Ciuccio.

Klient to każda z osób fizycznych, prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w regulaminie korzysta ze strony internetowej www.ciuccio.pl lub dokonuje zakupu.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – to czas, w jakim zamówienie zostanie skompletowane i przekazane do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera na wskazany przez Klienta adres.

Koszyk – miejsce na stronie internetowej www.ciuccio.pl, dzięki któremu Klient może dokonać zamówienia oraz zdefiniować jego szczegóły, takie jak ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób wysyłki i płatności.

Strona produktowa – element Sklepu Internetowego, na którym przedstawione są informacje na temat produktu.

2. Rejestracja i logowanie

 1. Zakupy w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane po zarejestrowaniu lub bez rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.ciuccio.pl dokonać zakupu produktu, a później wypełnić́ formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię̨, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 3. Głównym warunkiem rejestracji jest pierwotne zapoznanie się oraz zaakceptowanie regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Ciuccio danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 4. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
 5. Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 6. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 7. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

3. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę̨ za pośrednictwem strony internetowej www.ciuccio.pl. Klient składa zamówienie dodając produkty, którymi jest zainteresowany do Koszyka oraz poprzez wskazanie sposobu odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje: zamawiany towar; adres, na jaki ma być dostarczony towar; sposób dostawy; sposób płatności.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Kupuje i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Ciuccio umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Kupuje i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub w trakcie wypełniania danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.
 6. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4. Ceny towarów

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej: zawierają̨ podatek VAT i podawane są w złotych polskich; nie zawierają̨ informacji na temat kosztów przesyłki;
 2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmującą również̇ koszty przesyłki, przedstawiana jest na Stronie internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają̨ łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują̨ jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.ciuccio.pl

5. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  – gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
  – przelewem na rachunek bankowy;
 2. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się̨ za pośrednictwem firmy spedycyjnej / kurierskiej.
 4. Na terenie Zawiercia obowiązuje darmowa dostawa. Paczki będą realizowane w ciągu 48h w dni robocze.

6. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
 3. Jeżeli Ciuccio nie będzie w stanie zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 4. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać drogą mailową lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej www.ciuccio.pl.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Ciuccio reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta dokonujemy naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy, pełnowartościowy lub zwracamy wartość kupionego towaru.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Klienta.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

10.  Produkty na zamówienie

 1.  Produkt na zamówienie wymaga pełnej przedpłaty

 2.  Czas realizacji wynosi od 7 do 49 dni.

 3.  W przypadku nie dostarczenia przez Naszą firmę zamówionego produktu w określonym powyżej terminie klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia i zwrotu pełnej wpłaconej kwoty pieniędzy.

 4.  Klient ma prawo wyboru opcji dostawy produktu na zamówienie

            –  wysyłka

            –  Odbiór osobisty

UWAGA !

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. O świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. W której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

FORMULARZ REKLAMACYJNY